Serwis urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej

Zapoznaj się z wykazem instalacji i urządzeń których utrzymaniem w sprawności zajmują się nasi inżynierowie.

Nasze ekipy serwisowe wykonują przeglądy okresowe oraz serwisy w następującym zakresie:

– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja gaśnic
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, urządzeń gaśniczych,
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, agregatów gaśniczych,
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, systemów gaszenia serwerowi i szaf rozdzielni.

– przegląd kompletności wyposażenia szafek hydrantowych,
– pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
– pomiar jednoczesności.

– serwis – konserwacja, przegląd Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP),
– serwis stałych urządzeń gaśniczych,
– serwis systemów oddymiania wszystkich producentów.

- przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- przegląd i kalibracja detektorów tlenku węgla i LPG

- wykonanie nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- aktualizacja istniejących instrukcji (obowiązkowa aktualizacja co dwa lata)

fire_extinguisherGaśnice - podręczny sprzęt gaśniczy

Serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja gaśnic, półstałych urządzeń gaśniczych serwerowni i szaf elektrycznych.
Wykonujemy pełny zakres usług serwisowych związanych z utrzymaniem sprawności sprzętu gaśniczego:
– wykonujemy okresowe przeglądy , konserwacje gaśnic i agregatów gaśniczych
– naprawiamy, napełniamy środkami gaśniczymi gaśnice i agregaty gaśnicze
– wykonujemy legalizację zbiorników gaśnic i agregatów oraz innych butli.
Usługi wykonujemy bezpośrednio w obiektach klienta własnym transportem. W przypadku zawarcia stałych umów przejmujemy kompleksową opiekę nad sprzętem gaśniczym, gwarantując jego terminową obsługę. Na życzenie klienta prowadzimy szkolenia pracowników z praktycznej obsługi sprzętu gaśniczego wraz z pokazem gaszenia.

fire_hydrant Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - pomiary, przegląd i konserwacja

Oferujemy serwis oraz konserwację hydrantów polegający na sprawdzeniu wszystkich elementów hydrantu oraz dokonaniu pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu pomiarowego. Podczas badania określone zostają takie parametry jak:
– wydajność hydrantu
– ciśnienie statyczne hydrantu
– ciśnienie hydrodynamiczne hydrantu przy swobodnym wypływie wody
– pomiar wydatku przy jednoczesności poboru wody Badanie hydrantu zakończone zostaje sporządzeniem odpowiedniego protokołu honorowanego przez Państwową Straż Pożarną. Swoim klientom oferujemy również wymianę hydrantów, szafek, osprzętu lub całkowity montaż nowych hydrantów o różnych konfiguracjach i parametrach. `

detector_smoke  System Sygnalizacji Pożaru i Oddymianie

Przeprowadzamy przeglądy i konserwację systemów sygnalizacji pożaru jak i oddymiania klatek schodowych. Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku określają:
– norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (§ 3.3).
- DTR - dokumentacja techniczno ruchowa urządzenia

Mając podpisaną umowę serwisową w zakresie okresowej konserwacji systemów SSP, Zarządca obiektu w każdej chwili może wykazać, że w pełni wypełnił swoje prawne zobowiązania.

fluorescent Oświetlenie AW i EW (awaryjne i ewakuacyjne) - przegląd i pomiary

Oświetlenie ewakuacyjne spełnia niezwykle ważną rolę we współczesnym budownictwie. Jako instalacja bezpieczeństwa pożarowego musi spełniać ściśle określone wymagania oraz musi być regularnie poddawana przeglądom i pomiarom. Dzięki stosowaniu oświetlenia ewakuacyjnego zapobiegamy panice i umożliwiamy bezpieczną ewakuację.
Należy pamiętać, że w pomieszczeniach takich jak sale kinowe, teatry, garaże podziemne czy klatki schodowe bez dostępu światła dziennego z przyzwyczajenia każdy uważa, że jest jasno i wszystko widać, diametralnie zmienia się sytuacji, gdy braknie lub zostanie wyłączone zasilanie podstawowe i pomieszczenia te pogrążają się w pełnej ciemności – w takich warunkach nie ma możliwości na opuszczenie pomieszczania a dotykowo istnieje poważne ryzyko wybuchu paniki, która jest dramatyczna w skutkach.

Pamiętaj o regularnych przeglądach oświetlenia ewakuacyjnego, zapraszamy do kontaktu .

propane_tank Detekcja tlenku węgla i LPG w garażach podziemnych - przegląd i kalibracja

Opis w trakcie opracowania.

info_i Pozostałe

     - audyt przeciwpożarowy,
     - szkolenia przeciwpożarowe,
     - wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
     - doposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
     - oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego,
     - oznakowanie dróg ewakuacji wraz z pomiarami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Nasza firma posiada doświadczenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania wszystkich wyżej wymienionych czynności. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wiedzę i kwalifikacje.