Serwis urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej

Zapoznaj się z wykazem instalacji i urządzeń których utrzymaniem w sprawności zajmują się nasi inżynierowie.

Nasze ekipy serwisowe wykonują przeglądy okresowe oraz serwisy w następującym zakresie:

Gaśnice - podręczny sprzęt gaśniczy

Serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja gaśnic, półstałych urządzeń gaśniczych serwerowni i szaf elektrycznych.
Wykonujemy pełny zakres usług serwisowych związanych z utrzymaniem sprawności sprzętu gaśniczego:
– wykonujemy okresowe przeglądy , konserwacje gaśnic i agregatów gaśniczych
– naprawiamy, napełniamy środkami gaśniczymi gaśnice i agregaty gaśnicze
– wykonujemy legalizację zbiorników gaśnic i agregatów oraz innych butli.
Usługi wykonujemy bezpośrednio w obiektach klienta własnym transportem. W przypadku zawarcia stałych umów przejmujemy kompleksową opiekę nad sprzętem gaśniczym, gwarantując jego terminową obsługę. Na życzenie klienta prowadzimy szkolenia pracowników z praktycznej obsługi sprzętu gaśniczego wraz z pokazem gaszenia.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - pomiary, przegląd i konserwacja

Oferujemy serwis oraz konserwację hydrantów polegający na sprawdzeniu wszystkich elementów hydrantu oraz dokonaniu pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu pomiarowego. Podczas badania określone zostają takie parametry jak:
– wydajność hydrantu
– ciśnienie statyczne hydrantu
– ciśnienie hydrodynamiczne hydrantu przy swobodnym wypływie wody
– pomiar wydatku przy jednoczesności poboru wody Badanie hydrantu zakończone zostaje sporządzeniem odpowiedniego protokołu honorowanego przez Państwową Straż Pożarną. Swoim klientom oferujemy również wymianę hydrantów, szafek, osprzętu lub całkowity montaż nowych hydrantów o różnych konfiguracjach i parametrach. `

System Sygnalizacji Pożaru i Oddymianie

Przeprowadzamy przeglądy i konserwację systemów sygnalizacji pożaru jak i oddymiania klatek schodowych. Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku określają:
– norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (§ 3.3).
- DTR - dokumentacja techniczno ruchowa urządzenia

Mając podpisaną umowę serwisową w zakresie okresowej konserwacji systemów SSP, Zarządca obiektu w każdej chwili może wykazać, że w pełni wypełnił swoje prawne zobowiązania.

Oświetlenie AW i EW (awaryjne i ewakuacyjne) - przegląd i pomiary

Opis w trakcie opracowania.

Detekcja tlenku węgla i LPG w garażach podziemnych - przegląd i kalibracja

Opis w trakcie opracowania.

Pozostałe

     - audyt przeciwpożarowy,
     - szkolenia przeciwpożarowe,
     - wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
     - doposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
     - oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego,
     - oznakowanie dróg ewakuacji wraz z pomiarami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Nasza firma posiada doświadczenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania wszystkich wyżej wymienionych czynności. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wiedzę i kwalifikacje.