firesz.plWybrane fragmenty niektórych aktów prawnych nakazujących stosowanie systemów detekcji gazów lub mierników stężeń gazów.


Ostatnia aktualizacjia 12.2009r.

systemy_zabezpieczen

 

Dziennik Ustaw z 7 kwietnia 2009 r. Nr 56 , Pozycja 461:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dziennik Ustaw z 6 września 2007 r. Nr 161 , Pozycja 1142:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Dziennik Ustaw z dnia 11 lipca 2006 r. Nr 80, Pozycja 563:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Dziennik Ustaw z 10 marca 2006 r. Nr 40 , Pozycja 275:

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 

Dziennik Ustaw z 14 grudnia 2005 r. Nr 243 , Pozycja 2063:

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

 

Dziennik Ustaw z 28 października 2005 r. Nr 212 , Pozycja 1769:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2004 r. Nr 285 , Pozycja 2865:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

 

Dziennik Ustaw z 14 lipca 2004 r. Nr 160 , Pozycja 1669:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych.

 

Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2004 r. Nr 7, Pozycja 59:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu.

 

Dziennik Ustaw z dnia 9 listopada 2003 r. Nr 194, Pozycja 1899:

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

 

Dziennik Ustaw z 24 czerwca 2003 r. Nr 107, Pozycja 1004:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

(obowiązuje od: 25.07.2003) + zmiany zgodnie z Rozp. z dnia 9 czerwca 2006 r. Dz. U. 121 poz. 836 (obowiązuje od: 22.07.2006)

 

Dziennik Ustaw z 3 czerwca 2003 r. Nr 98, Pozycja 902:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Dziennik Ustaw z 19 grudnia 2002 r. Nr 220 , Pozycja 1858:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 

Dziennik Ustaw z 18 grudnia 2002 r. Nr 217, Pozycja 1833:

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Dziennik Ustaw z 18 lipca 2002 r. Nr 109, Pozycja 961:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 

Dziennik Ustaw z 2 lipca 2002 r. Nr 97 , Pozycja 875:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.

 

Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 , Pozycja 690:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dziennik Ustaw z dnia 16 listopada 2001 r. Nr 131, Pozycja 1462:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 

Dziennik Ustaw z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, Pozycja 1202:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.

 

Dziennik Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Nr 73, Pozycja 770:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

 

Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2001 r. Nr 64, Pozycja 651:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

 

Dziennik Ustaw z dnia 3 marca 2000 r. Nr 15, Pozycja 189:

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.

 

Dziennik Ustaw z 8 października 1999 r. Nr 80 , Pozycja 912:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 

Dziennik Ustaw z 17 września 1999 r. Nr 75 , Pozycja 846:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 

Dziennik Ustaw z 17 maja 1997 r. Nr 129 , Pozycja 844:

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650 + zmiany:

Dz.U. 2007, Nr 49, poz.330.

 

Dziennik Ustaw z 17 maja 1997 r. Nr 48 , Pozycja 316:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych.

 

Dziennik Ustaw z 1994 r. Nr 21 , Pozycja 73:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

Dziennik Ustaw z 15 października 1993 r. Nr 96 , Pozycja 438:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. *

 

Dziennik Ustaw z 15 października 1993 r. Nr 96, Pozycja 437:

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.