firesz.plSSP Systemy Sygnalizacji Pożaru.


Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku określają:
- norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (§ 3.3).

Mając podpisany kontrakt serwisowy w zakresie okresowej konserwacji systemów SSP, Zarządca obiektu w każdej chwili może wykazać, że w pełni wypełnił swoje prawne zobowiązania.

-

Przykładowa centrala SSP


Prezentowa central jest jedną z wielu typów serwisowanych przez naszą firmę. Obsługujemy wszystkie typy central SSP, wszystkich producentów.